परिच्छेद ५क. कारोवारको अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद ५क. कारोवारको अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था

 

१३क. अभिलेख राख्नु पर्नेः—

(१) इजाजतपत्रवालाले ऐन र यस नियमावलीको प्रयोजनको निमित्त देहायका कागजात र विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछः–

(क) चुरोट उत्पादक इजाजतपत्रवालाले अनुसूची– ४, ५, ६, ७, ८, ९ र ९क. बमोजिमका खाता र तिनको विवरण,
(ख) मदिरा, स्प्रिट, खुदो र वियर उत्पादक इजाजतपत्रवालाले अनुसूची – ४, ९क., १०, ११ र १२ बमोजिमका खाता, फाँटवारी र तिनको विवरण,
(ग) अन्तःशुल्क विवरण वुझाउनु पर्ने सबै इजाजतपत्रवालाले अनुसूची–४ग. र ४घ. बमोजिमका खरिद तथा बिक्री खाताहरू,
(घ) आफूले जारी गरेका तथा प्राप्त गरेका बिजकहरू,
(ङ) व्यापार, लेखा, नगद प्राप्ती र भुक्तानी सम्बन्धी अभिलेख,
(च) आफूले गरेको आयात र निर्यातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू,
(छ) विभागले तोकेका अन्य कागजातहरू ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै उद्योग वा खास व्यवसायको लागि थप अभिलेखहरू राख्नुपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ ।
(३) इजाजतपत्रवालाले यस नियमबमोजिम राख्नु पर्ने अभिलेखहरू विभागको अनुमति लिई कम्प्युटर वा त्यस्तै अन्य यान्त्रिक प्रणालीमा विभागले तोकिदिए बमोजिमको तरिका अपनाइ राख्न सक्नेछ ।
(४) यस नियमबमोजिम इजाजतपत्रवालाले राखेको अभिलेख अन्तःशुल्क अधिकृतले कारोबार समय वा कार्यालय समयमा जुनसुकै बखत हेर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतले अभिलेख जाँच गर्ने सिलसिलामा माग गरेका कागजात र विवरण उपलब्ध गराउनु र आवश्यक सहयोगका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु इजाजतपत्रवालाको कर्तब्य हुनेछ ।

१३ख. खाता प्रमाणितसम्बन्धी व्यवस्थाः ऐनको दफा १०ख. को उपदफा (२) बमोजिमका खाताहरू कारोवार शुरु गर्नु पूर्व अन्तःशुल्क अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

१३ग. इजाजतपत्रवालाले अन्तःशुल्क विवरण पेश गर्नु पर्नेः अन्तःशुल्क उठाइ बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका इजाजतपत्रवालाले विक्रम संवत् अनुसारको एक महिनाको अन्तःशुल्कको  विवरण सो महिना समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र अनुसूची–४ङ. बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३घ. अन्तःशुल्क विवरण पेश गर्न लगाउन सकिनेः कुनै इजाजतपत्रवालाको मृत्यु भएमा वा  निजले अन्तःशुल्क विवरण पेश गर्न शारीरिक वा मानसिक रूपमा असमर्थ भएमा निजको मृत्यु भएको वा निज शारीरिक वा मानसिक रूपमा असमर्थ भएको अघिल्लो दिनसम्मको अवधिसम्म निजले अन्तःशुल्कजन्य कारोबार गरेको मानी अन्तःशुल्क अधिकृतले सो महिनाको अन्तःशुल्क विवरण निजको हकवाला वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिलाई पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

१३ङ अन्तः शुल्क फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ३ख. को उपदफा (५) बमोजिम अन्तः शुल्क फिर्ता पाउन आन्तरिक राजश्व विभागले तोकेको ढाँचामा अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष दरखास्त पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुने दरखास्त साथ विभागले तोके बमोजिमका निर्यात प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) ऐनको दफा ३ख( को उपदफा (६) बमोजिम फिर्ता गरिने अन्तःशुल्क रकम बीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी चेक मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।