महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२

महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२

लालमोहर र प्रकाशन मिति                                       २०५२।११।३

संशोधन गर्ने ऐन
१. महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त रसुविधा सम्बन्धी (पहिलो
संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४।९।७
२. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
२०६३।६।२८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३. लैङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३

२०५२ सालको ऐन नं. १३  ……………….
महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना :- महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय
भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौं वर्षमा संसदले यो
ऐन बनाएकोछ ।