अनुसूची–१ (दफा ३,४,५,७ र १० सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१ (दफा ३,४,५,७ र १० सँग सम्बन्धित)

महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ताको दर

१. पारिश्रमिक प्रति महिना रु. ६०,९७०।– र विशेष भत्ता प्रति महिना रु. १०००।–

२. घर मर्मत र सरसफाइ सुविधा प्रति महिना रु. १,५००।–

३. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा प्रति महिना रु. १,२००।–

४. दैनिक भत्ता प्रति दिन रु. १६५।–

५. भ्रमण भत्ता प्रति कोस रु. २५।–

६. लुगा भत्ता रु. ७,०००।–