अनुसूची–२ (दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–२ (दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

महान्यायाधिवक्ताले विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता

सार्क मुलुक: अमेरिकी डलर १००

अन्य मुलुक: अमेरिकी डलर १२५