परिच्छेद–३ विश्वविद्यालयको स·ठन स्वरुप र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ विश्वविद्यालयको स·ठन स्वरुप र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था

५. विश्वविद्यालयको सङ्गठनः विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरुको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछः–

(क) सभा,

(ख) प्राज्ञिक परिषद्,

(ग) कार्यकारी परिषद्,

(घ) सड्ढाय,

(ङ) विद्या परिषद्,

(च) क्याम्पस, र

(छ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय ।

 

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुः विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरु रहनेछन्ः–

(क) कुलपति,

(ख) सह–कुलपति,

(ग) उप–कुलपति,

(घ) रजिष्ट्रार,

(ङ) डीन,

(च) क्याम्पस प्रमुख,

(छ) तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारी ।