प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४

लालमोहर सदर मिति- २०१४।११।२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति – २०१४।११।१३

संशोधन गर्ने ऐन
१. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (पहिलाे संशोधन) ऐन, २०१७ – २०१८।१।१६

लालमोहर र प्रकाशित मिति
२. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०-  २०२०।११।१६
३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ – २०४३।७।२४
४. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०४४ – २०४४।६।९
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८-  २०४८।२।१६
६. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३-  २०६३।७।१७
७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ – २०६६।१०।१७
८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२-  २०७२।११।१३

९. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५  २०७५।११।१९

प्राइभेट फर्महरुलाई रजिष्टर गर्नको निमित्त बनेको ऐन

व्यापारमा र उद्योग व्यवसायमा लागेको प्राइभेट फर्महरुको रजिष्ट्रेशन र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।