परिच्छेद–४ विश्वविद्यालय सभा सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ विश्वविद्यालय सभा सम्बन्धी व्यवस्था

७. सभाको गठनः (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ ।

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) सह–कुलपति – उपाध्यक्ष

(ग) उप–कुलपति – सदस्य

(घ) ………..

(ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य

(च) अन्य विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरुमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष – सदस्य

(ज) सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय – सदस्य

(झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

(ञ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – सदस्य

(ट) सम्बन्धित विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासक – सदस्य

(ठ) लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष – सदस्य

(ड) डीन – सदस्य

(ढ) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(ण) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य

(त) प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि – सदस्य

(थ) ……..

(द) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका ख्यातिप्राप्त विद्वानहरुमध्येबाट प्रत्येक विकासक्षेत्रबाट एकजना महिला पर्ने गरी दशजना – सदस्य

(ध) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त बौद्ध दर्शन सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला पर्ने गरी सातजना – सदस्य

(न) चन्दादाताहरुमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(प) शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य

(फ) रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव

(३) सभाका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) सभाका मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) कुनै कारणले सभाका मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बा“की अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

 

८. सभाको बैठकः (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।

(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य–सचिवले सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ । सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उप–कुलपतिले गर्नेछ ।

(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) सभाको बैठकको निर्णय सभाको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

(८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

 

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने,

(ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने,

(घ) क्याम्पसको स्थापना तथा सम्बन्धन सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने, गराउने,

(ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न उपाधि निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने,

(च) विश्वविद्यालयका आ·िक तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने,

 

(छ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने,

(ज) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीको गठन गर्ने,

(झ) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ञ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याड्ढन गर्ने,

(ट) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल तथा स्वीकृत गर्ने,

(ठ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरु पारित गर्ने,

(ड) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा शर्त निर्धारण गर्ने,

(ढ) विश्वविद्यालयको सम्पति संरक्षण गर्ने गराउने,

(ण) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।