नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४

नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४

लालमोहर सदर मिति नेपालराजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१४।११।२ २०१४।११।१३
संशोधन गर्ने ऐन

१. नेपाल एजेन्सी (संशोधन) ऐन, २०१७ २०१८।१।१४ २०१८।१।१६
२. केही नेपाल कानुन (संशोधन र
पुनःव्यवस्थापन) ऐन,२०२० २०२०।११।१६ २०२०।११।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
एजेन्सी सम्बन्धी काम नियन्त्रण गर्ने ऐन
एजेण्ट, डिष्ट्रिव्यूटर, स्टकिष्ट, नोमिनी वा रेप्रिजेण्टेटिभहरुले चीज वस्तुहरुको बिक्रीमा अनुचित फाइदा
उठाउन नपाउने गर्नको निमित्त सो कामलाई नियन्त्रण र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था समेत गरी
सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५
महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।