३. यो ऐनबमोजिम नाम दर्ता नगराई एजेण्ट भई काम गर्न नहुने

३. यो ऐनबमोजिम नाम दर्ता नगराई एजेण्ट भई काम गर्न नहुने

यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो
ऐनबमोजिम एजेण्टमा दर्ता नगराई कुनै पनि व्यक्तिले एजेण्ट भई काम गर्न पाउने छैन ।