८. दफा ३ उल्लंघन गरेमा हुने दण्ड सजाय

८. दफा ३ उल्लंघन गरेमा हुने दण्ड सजाय

कुनै व्यक्तिले दफा ३ उल्लंघन गरेमा नेपाल सरकारले
त्यस्ता व्यक्तिलाई रु.१०००।– सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।