९. अरु दण्ड सजाय

९. अरु दण्ड सजाय

माथि दफा दफामा तोकिएक बमोजिमका दण्ड सजायहरुमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका आदेश वा नियमका कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले २ वर्षसम्म एजेण्टको काम गर्न नदिने वा रु.२००।– सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।