निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३

लालमोहर सदर मिति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१३।१०।१२ २०१३।१०।२२
संशोधन गर्ने ऐन लालमोहर र प्रकाशन मिति
१. केहि नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्वस्थापन) ऐन, २०२० २०२०।११।१६
२. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९।६।५।५
३. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६।६।११
४. निकासी पैठारी तथा बौद्घिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन
संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।८।८
५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७

निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्ने अधिकार व्यवस्थित गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक
देखिएकोले श्री ५ महाराजधिराजबाट मन्त्रिमण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।