पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५०।९।१९

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                        प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                                                     २०६३।६।२८

२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४                                                   २०६४।५।९

३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन  गर्ने ऐन, २०६६             २०६६।१०।०७

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                          २०७२।११।१३

 

२०५० सालको ऐन नं. ३२

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वस्थ शैक्षिक संरचनाको विकास गर्न कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रविधि लगायत अन्य विषयहरुको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको लागि मुख्य रुपमा जनस्तरबाट उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।