परिच्छेद ३ कानून व्यवसायी परीक्षा

परिच्छेद ३ कानून व्यवसायी परीक्षा

१५. कानून व्यवसायी परीक्षा: (१) वर्षको कम्तीमा एक पटक परिषद्ले कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । यस्तो परीक्षा लिखित र मौखित रुपमा लिईनेछ र मौखिक परीक्षाको अंकभार पूर्णाङ्कको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि परिषद्ले सम्वन्धित विशेषज्ञहरु समावेश भएको कानुन व्यवसायी परीक्षा समिति गठन गर्नेछ । समितिका सदस्यहरु मध्ये कुनै एकजनालाई परिषद्ले अध्यक्ष तोक्नेछ ।

(३) परीक्षा समितिले परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) परीक्षा समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ ।

 

१६. कानून व्यवसायी परीक्षा सम्वन्धी पठ्यक्रम:

(१) परिषद्ले कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्नेछ । दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित व्यक्तिहरुको सम्वन्धमा लिइने कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम निजहरुको अनुभवको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गरी परिषद्ले तिए बमोजिम छुट्टै निर्धारण गर्नेछ ।

(२) परिषद्ले कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा सर्बोच्च अदालत र कानून संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सल्लाह र सहयोग लिन सक्नेछ ।