अनुसूची–२ इजाजत दस्तुर र नवीकरण दस्तुर

अनुसूची–२ इजाजत दस्तुर र नवीकरण दस्तुर

अनुसुची–२
(नियम ३ र ५ सँग सन्बन्घित)
इजाजतपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर

इजाजतपत्र लिनु पर्ने वस्तु तथा सेवाको इजाजतपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर देहाय बमोजिम हुनेछः–

१. मदिरा र इथानोल उत्पादन तर्फ
(क) स्प्रिट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लागि रु. १,९५,०००
(ख) वियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लागि रु. १,९५,०००
(ग) इथानोल उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लागि रु. १,९५,०००
(घ) वाइन अथवा वा्रण्डी –फलफुलमा आधारित ) मात्र व प्रतिष्ठानको लागि रु. ९६,०००
(ङ) अन्य मदिरा उत्पादनका लागि रु. १,९५,०००
(च) चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लागि रु. २,४०,०००

२. मदिरा बिक्री वितरण तर्फ
(क) हेटल, रेष्टुरेण्ट तथा लजहरुको लागि
(१) पाँचतारे होटल रु. ६०,०००
(२) चारतारे होटल रु. ४८,०००
(३) तीनतारे होटल रु. ३६,०००
(४) दुइतारे होटल रु. २४,०००
(५) एकतारे होटल रु. १२,०००
(६) स्वोदेशी तथा विदेशी मदिरा बोतल खोली बिक्री वितरण गर्ने पर्यटक स्तरको रेष्टुरेण्ट तथा रिसोर्ट रु. ८,५००
(७) स्वोदेशी मदिरा बोतल खोली बिक्री वितरण गर्ने होटल ,रेष्टुरेण्ट र बार तथा लज रु. ४,५००

(ख) मदिरा विक्रेताको लागीः
(१) मदिरा वितरक रु. ३६,०००
(२) थोक बिक्रेता रु. २४,०००
(३) स्वोदेशी तथा विदेशी मदिरा बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेता रु. १२,०००
(४) महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा स्वोदेशी मदिरा मात्र बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेताः रु. ८,५००
(५) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका ,नगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्वदेशी मदिरामात्र बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेता रु. ४,५००
(६) डिपार्टमेण्टल स्टोर रु. २४,०००

(ग) मदिरा निकासी तथा पैठारीकर्ताको लागी
(१) विदेशी मदिरा र स्प्रिट पैठारीकर्ता रु. ४८,०००
(२) मदिरा निकासीकर्ता रु. ६,०००

३. पैठारी तथा अन्य वस्तु खरिद बिक्री र उत्पादन तर्फ
(क) विदेशी चुरोट र सिगार रु. ४८,०००।–
(ख) सुर्ती तथा सुर्तीजन्य वस्तु (विदेशी खैनी, जर्दा, नश तथा पानमसाला आदि) पैठारी गर्नेका लागि रु. ४८,०००।–
(ग) पानमसाला, चुरोट, खैनी, जद, सर्ती, नश तथा सुर्तीजन्य वस्तु थोक विक्री रु. ७,२००।–
(घ) पानमसाला, चुरोट, खैनी, जद, सर्ती, नश तथा सुर्तीजन्य वस्तु (चुरोट बाहेक) उत्पादन गर्नेका लागि रु. १,२०,०००।–
(ङ) च्ुारोट, खैनी, , जर्दा, नश पानपराग तथा पानमसाला खुद्रा खरिद बिक्री गर्नेका लागि रु. २,०००।–
(च) विदेशी खुदो र गुँड पैठारी गर्नेका लागि रु. १८,०००।–
(छ) खुदो, गुँड र स्प्रिट खरिद बिक्री –निकासी समेत) गर्नेका लागि रु. ६,०००।–
(झ) नेपाल बाहिर चुरोट र अन्य सुर्तीजन्य वस्तुहरु निकासीकर्ता रु. ६,०००।–
(ञ) माथि खण्ड (क) देखि (झ) सम्म उल्लेख नभएका तर स्वदेशमा उत्पादन गर्दा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरु पैठारी गर्नेका लागि रु. १२,०००।–

(ट) पवर क्रसर प्रयोग गरी उत्पादन हुने सख्खर (गुण), कालो सख्खर , रसकट उत्पादन गर्ने देहाय बमोजिम उद्योगको लागि:–

(१).भर्टिकल रोलर प्रयोग गर्ने उद्योगको लागि (दश हर्स पावरसम्मको) रु. २४,०००।–
(२).होरिजेन्टल रोलर प्रयोग गर्ने उद्योगको लागि (दश हर्स पावरभन्दा बढीको) रु. ४८,०००।–
४. माथि प्रकरण १, २ र ३ मा उल्लेख भए बाहेकको हकमा प्रतिष्ठानको स्थिर पूँजीको आधारमा प्रत्येक एक लाख रुपैयाँका दरले उत्पादन इजाजतपत्र दस्तुर लाग्नेछ। यस्तो इजाजतपत्र दस्तुर न्युनतम आठ हजार रुपैयाँभन्दा कम र अधिकतम् अड्चालिस हजार रुपैयाभन्दा बढी हुने छैन ।

द्रष्टव्यः
यस अनुसूची बमोजिम दस्तुर दुर्गम क्षेत्रका फलफुलमा आधारित वाइन एवम् मदिरा उद्योगको हकमा पचहत्तर प्रतिशतले कम लाग्नेछ ।