परिच्छेद ४ कानून व्यवसायीमा दर्ता

परिच्छेद ४ कानून व्यवसायीमा दर्ता

१७. कानून व्यवसायीमा दर्ता गरिनेः (१) देहायको योग्यता पुगेको कानून व्यवसायी परीक्षा उतीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई मात्र अधिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिनेछ:

(क) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्यायाधीश, सरकारी वकील वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा रही वा कानूनको शिक्षक भई कम्तीमा पाँचवर्ष काम गरी सकेको, वा

(ख) अविच्छिन्न रुपमा कम्तीमा पाँच वर्ष अभिवक्ताको हैसियतले कानून व्यवसाय गरेको र कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, वा

(ग) अविच्छिन्न रुपमा कम्तीमा सात वर्ष अभिवक्ताको हैसियतले रुपमा कानून व्यवसाय गरेको, वा

(घ) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको ।

(२) देहायको योग्यता पुगेको, कानून व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतीक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई संवत् २०७० साल चैत्र मसान्तसम्म अभिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिनेछ ।

(क) कानूनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, वा

(ख) पाँचवर्षसम्म अभिकर्ताको रुपमा कानून व्यवसाय गरेको ।

 

१८. दर्ताको लागि निवेदन: (१) यस ऐन अन्तर्गत अधिवक्तामा दर्ता हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले कानून व्यवसायीमा दरिनको लागि परिषद्ले तोकेको ढाँचामा परिषद्मा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्ति कानून व्यवसायीमा दरिन योग्य देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो नेपाली नगरिकलाई कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र दिनेछ र त्यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई समेत दिनेछ ।

१९. प्रमाणपत्र रद्द हुने: कुनै कानून व्यवसायी कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले नै कानून व्यवसायी हुन अयोग्य भएको तथ्य पछिबाट प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र परिषद्ले रद्द गर्न सक्नेछ ।

 

२०. कानून व्यवसायीको लगत राख्ने: (१) परिषद्ले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरुको लगत राख्नेछ ।

(२) उपदफा (१) अनुसारको लगतलाई परिषद्ले अद्यावधिक गरी राख्नेछ ।

(३) कुनै कानून व्यवसायीको मृत्यु भएमा वा कुनै कानून व्यवसायीले लगत किताबबाट आफ्नो नाम हटाई पाउँ भनी निवदेन दिएमा वा कुनै कानून व्यवसायी अनशासन सम्वन्धी कारवाहीमा परी प्रमाणपत्र रद्द हुने निर्णय भउमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको नाम लगत किताबबाट हटाईनेछ र यसको जानकारी सर्बोच्च अदालतलाई दिईनेछ ।

(४) कुनै कानून व्यवसायी अनुशासनको कारवाहीमा परी निजको प्रमाणपत्र निलम्वन गर्ने गरी परिषद्ले निर्णय गरेमा सो व्यहोरा लगत किताबमा जनाउनु पर्नेछ ।

 

२१. बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि: (१) कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्रवर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेकोछ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान स्वरुप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले कुनै अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा सम्वन्धित अधिवक्ताको सहमति लिनेछ ।