अनुसूची–३ अन्तः शुल्क इजाजतपत्र

अनुसूची–३ अन्तः शुल्क इजाजतपत्र

अनुसूची–३

 

 

(क) इजाजतपत्रवालाले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु:
१. इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको श्रावण महिनाभित्र नवीकरण गराइसक्नु पर्नेछ ।
२. इजाजतपत्र सबैले देख्न गरी कारोबार स्थलमा राख्नु पर्नेछ।

(ख) मदिरा व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु:
१. होटल र रेष्टुरेन्ट बाहेक मदिराको कारोबार गर्ने इजाजतपत्रवालाले मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ।
२. डिपार्टमेन्टल स्टोरले मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि अलग्गै बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
३. प्रत्येक बोतलको बिर्को र बोतलमा पर्ने गरी अन्तःशुल्क टिकट टाँसी निष्कासन गर्नु पर्नेछ।
४. मदिरा खरिद बिक्री गर्ने इजाजतपत्रवालाले मदिरा खरिद बिक्रि गरेको बीजक राख्नु पर्नेछ।
५. इजाजतप्राप्तवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तःशुल्क टिकट टाँस भएका मदिरा मात्र बिक्री गर्नु पर्नेछ।
६. अठार वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई मदिरा खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा लगाउन पाइने छैन।
७. गर्भवती महिलालाई मदिरा खरिद बिक्री गर्न, गराउन पाइने छैन।
८. बिहान १०ः ०० बजे देखि राती १०ः०० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ।
९. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा मदिरा ऐन, २०३१ र सो अन्तर्गत बनेका नियम तथा निर्देशिकामा उल्लिखित प्रावधानहरुको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(ग) करमुक्त पसलले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु:
१. वण्डेड वेयर हाउसले कुटनैतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा नियोगलाई मात्र बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
२. करमुक्त पसलले मासिक विवरण बुझाउँदा बैङ्क ग्यारेन्टीको सुविधामा आयात गरेको मालसामानको विवरणसँगै बुझाउनु पर्नेछ ।
३. वण्डेड वेयर हाउसले भन्सार बिन्दुबाट मालसामान भित्राउँदा र बिक्रीका लागि गोदामबाट बाहिर निकाल्दा सो स्थानमा खटिएको अन्तःशुल्क कर्मचारीको रोहवरमा मात्र त्यस्तो मालसामान भित्राउने र निकाल्नु पर्नेछ ।

(घ) चुरोट र सर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने इजाजतपत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु:
१. दैनिक उपयोग्य वस्तुहरुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले इजाजतपत्र लिई उपभोग्य वस्तुभन्दा अलग्गै बिक्री स्थानबाट सूर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्नु पर्नेछ ।
२. चुरोट र सूर्तीजन्य वस्तुको खरिद बित्रि गर्ने इजाजतपत्रवालाले चुरोट र सूर्तीजन्य वस्तु खरिद बिक्री गरेको वीजक राख्नु पर्नेछ ।
३. इजाजतपत्रवालाले अन्तःशुल्क टिकट टाँस भएको चुरोट र सूर्तीजन्य वस्तुको मात्र खरिद बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
४. अठार वर्ष उमेर नपुगेर व्यतिmलाई चुरोट र सूर्तीजन्य वस्तु खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा लगाउन पाइने छैन ।
५. गर्भवती महिलाले चुरोट र सूर्तीजन्य वस्तु खरिद विक्री गर्न गराउन पाइने छैन ।
६. डिपार्टमेन्टल स्टोरले चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।