Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.