४. वर्ग जनाउनु पर्ने

४. वर्ग जनाउनु पर्ने

दफा ३ बमोजिम लिखतहरूको वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यस्तो लिखतमा तोकिएबमोजिम सम्बन्धित वर्ग जनाउने छाप लगाउनु पर्नेछ ।