परिशिष्ट–१५ केही कानूनी टुक्काहरू

परिशिष्ट–१५ केही कानूनी टुक्काहरू

(भाग २ को २.१.३७ सँग सम्बन्धित)
केही कानूनी टुक्काहरू

मुख मिल्नु,                                   लगत काट्नु
पर्चा खडा गर्नु,                             किनारा गर्नु
टक मार्नु                                      कुरा फोर्नु
खत खाप्नु                                     लगत कस्नु
बात लाग्नु                                      कर्तव्य गर्नु
मानु छुट्टिनु                                   मानु जोरिनु
मतलबमा पस्नु,                             हात हाल्नु
पोल्नु (एक पदीय)