अनुसूची-१० डिष्टलरी/बुअरीवालाले दिनुपर्ने रक्सी/बीयर/वाइनको फाँटवारी