१३. मुद्दा हेर्ने अधिकार र कार्यविधि

१३. मुद्दा हेर्ने अधिकार र कार्यविधि

(१) ✁… … …
(२) ✁… … …
(३) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
(४) ✁… … …