अनुसूची-११ बिक्री र त्यसबाट अाउने अन्तःशुल्कको फाँटवारी