परिच्छेद – ३ प्रशिक्षण परिषद् र कार्यकारी समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद – ३ प्रशिक्षण परिषद् र कार्यकारी समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार

७. प्रशिक्षण परिषद्को गठन :

(१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु भएको प्रशिक्षण परिषद्को गठन हुनेछ ।

“(क)      संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन        मन्त्री -अध्यक्ष

(ख) माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य

(ग) अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग – सदस्य

(घ) उप–कुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय – सदस्य

(ङ)      मुख्य सचिव¸  नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय    -सदस्य

 

(च)      सचिव¸ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य”

(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

(ज) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक – सदस्य–सचिव

(२) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(३) परिषद्को बैठकको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कामको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) प्रतिष्ठानबाट संचालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने ।
(ख) प्रतिष्ठानको नियमावली बनाउने र विनियम स्वीकृत गर्ने ।
(ग) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने ।
(घ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्याड्ढकन गर्ने र बजेट स्वीकृत गर्ने ।
(ङ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

९. कार्यकारी समितिको गठन :

(१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य एवं नीति अनुरुप प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सुव्यस्थित रुपले संचालन गर्न गराउन देहाय बमोजिमका सदस्यहरु भएको कार्यकारी समितिको गठन हुनेछः–
(क) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक – अध्यक्ष

“(ख) सचिव¸ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य

 

(ग) सचिव¸ कानून¸ न्याय तथा संसदीय मामिला   मन्त्रालय -सदस्य”

(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, लोकसेवा आयोग – सदस्य
(च) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(छ) नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना व्यक्ति – सदस्य
(ज) परिषद्ले तोकेको प्रतिष्ठानको उप–कार्यकारी निर्देशक– सदस्य–सचिव

(२) समितिले आवश्यक देखेमा विशेज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग
लिनको आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) समितिको मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । त्यस्ता मनोनीत
सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।

(५) समितिको बैठकको गणपूरक संख्या तथा अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) नेपाल सरकार र संस्थानहरुको कर्मचारीहरुको लागि उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
(ख) प्रशासकीय समस्याहरु तथा तिनका समाधानका उपायहरु बारेमा समय समयमा सभा र गोष्ठी एवं सम्मेलनको आयोजना गर्ने ।
(ग) अनुसन्धान, परामर्श सेवा एवं सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
(घ) अन्य मुलुकका प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थानहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सित सम्पर्क
राखी आफनो प्रशिक्षण कार्यमा सघाउ पु¥याउने ।
(ङ) परिषद्मार्फत नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न राय सल्लाह दिने ।
(च) प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने ।
(छ) परिषद् मार्फत नेपाल सरकार र संस्थानहरुको विभिन्न क्षेत्रसित सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको बीचमा समन्वय ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय सल्लाह दिने ।
(ज) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने ।
(झ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने ।
(ञ) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको दरबन्दी सृजना गर्ने र तिनीहरुको नियुक्ति गर्ने ।
(ट) प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको मूल्याड्ढन गर्ने, गराउने ।
(ठ) प्रशिक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको बीच सम्पर्क माध्यमको रुपमा काम गर्ने ।
(ड) प्रशिक्षणलाई कार्यक्रम मूलक तथा व्यवहारिक बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिहरुको सेवा आवधिक रुपमा आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ढ) प्रतिष्ठानको तोकिएको रकम भन्दा बढीको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नु पर्दा परिषद्को स्वीकृति लिने ।
ण) ऐन, नियम वा विनियमको अधीनमा रही प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने