६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु

विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहनेछन्ः–

(क) कुलपति,

(ख) सह–कुलपति,

(ग) उप–कुलपति,

(घ) रजिष्ट्रार,

(ङ) डीन,

(च) सेवा आयोगको अध्यक्ष

(छ) तोकिएका वा अन्य पदाधिकारीहरु