७. सभाको गठन

७. सभाको गठन

(१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ ।

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कुलपति अध्यक्ष

(ख) सह–कुलपति उपाध्यक्ष

(ग) उप–कुलपति सदस्य

(घ) पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका संसद सदस्यहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य

(ङ) अन्य विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरु सदस्य

(च) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) सदस्य

(छ) सचिव, शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सदस्य

(ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य

(झ) लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानहरु मध्येबाट पाँच जना सदस्य

(ञ) डीनहरु सदस्य

(ट) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगरपालिकाको प्रमुख समेत रहने गरी पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरु मध्येबाट चार जना सदस्य

(ठ) क्याम्पस प्रमुखहरु मध्येबाट छ जना सदस्य

(ड) विश्वविद्यालयको विषय समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य

(ढ) विश्वविद्यालयका नेपाल प्राध्यापक संघ, क्याम्पस इकाईका अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतको आधारमा निर्वाचित गरेका पाँच जना शिक्षकहरु सदस्य

(ढ१) नेपाल प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि एकजना सदस्य

(ढ२) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि एकजना सदस्य

(ण) ……………………..

(त) प्रतिनिधि, प्राज्ञिक परिषद् सदस्य

(थ) प्रतिनिधि, साधन–श्रोत परिषद् सदस्य

(द) शिक्षा प्रेमी तथा समाज सेवीमध्येबाट चार जना सदस्य

(ध) उद्योगपति, व्यापारी तथा कृषकहरु मध्येबाट छ जना सदस्य

(न) चन्दादाताहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य

(प) क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य

(फ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखहरु सदस्य

(ब) रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव

(३) पदेन सदस्यहरु वाहेक सभाका अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।