परिच्छेद – ७ विविध

परिच्छेद – ७ विविध

२१. प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नु पर्ने : प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

२२. अधिकार प्रत्यायोजन : समितिले यो ऐन बमोजिम आफूले पाएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । कार्यकारी निर्देशकले ऐन नियम अन्तर्गत आफूले पाएको अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार प्रतिष्ठानको उप कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२३. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा “संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय” मार्फत सम्पर्क राख्नेछ ।

२४. नियम तथा विनियम बनाउने : (१) यस ऐनको उद्देश्य कायान्यवन गर्नको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) प्रतिष्ठानको अन्य आवश्यक काम कारवाहीको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही समितिले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो विनियम परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।