२१. सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा

२१. सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा

सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।