२३. सह–कुलपति

२३. सह–कुलपति

(१) शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह–कुलपति हुनेछ ।
(२) सह–कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ ।