Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्रस्तावना :

जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय
भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहादेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले योऐन बनाइबक्सेको छ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.