३२. लेखा र लेखा परीक्षण

३२. लेखा र लेखा परीक्षण

(१) विश्वविद्यालयको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षण सभाद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।