१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :

(१) यस ऐनको नाम “जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४” रहेको छ ।
(२) यस ऐनको विस्तार नेपाल …………….. भर हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।