३५. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य गर्ने

३५. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य गर्ने

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।