२. परिभाषा :

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसङगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—
(क) “जग्गा” भन्नाले कसैको हकभोगमा रहेको जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको पर्खाल, घर, रुख समेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा स्थायी रूपले जडान भएको जुनसुकै वस्तुलाई समेत जनाउँछ ।

(ख) “सार्वजनिक काम” भन्नाले सर्वसाधारण जनताको हित, लाभ वा उपयोगको लागि हुने काम वा”नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार”को तर्फबाट हुने काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको कामलाई समेत जनाउँछ :
(१) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना,

(२) स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजना ।
(ग) “ स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सम्झनु पर्छ । त्यसरी कुनै अधिकृत नतोकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(घ) “ सरोकारवाला व्यक्ति” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गरे वापत दिइने क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा हक पुग्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “ संस्था” भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना वा गठन भएको कम्पनी, विकास समिति र संस्थान सम्झनु पर्छ ।

“(ङ१) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।”