परिच्छेद–६ कसूर र सजाय

परिच्छेद–६ कसूर र सजाय

५५. कसूरः (१) कसैले देहायका कुनै काम गरे गराएमा यस ऐनबमोजिम कसूर भए गरेको  मानिनेछः–
(क) दर्ता कार्यालयमा दाखिला गरिएको सूचनामा जानी–जानी झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरेमा,
(ख) यस ऐनबमोजिम सूचना दर्ता गराउने काममा बाधा पुर्याएमा, र
(ग) कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, भोग चलन गर्ने, कब्जामा लिने वा सम्पत्ति धितोमा दिने अधिकारमा बाधा पुर्याएमा ।
(२) रजिष्ट्रार वा निजको प्रतिनिधिले झुट्टा प्रमाणपत्र जारी गरेमा वा दर्ता कार्यालयमा रहेको कुनै पनि अभिलेखलाई नष्ट गरेमा वा गलत बनाएमा निजले यस ऐनबमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।
(३) यस ऐनबमोजिम कसूर गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(४) कुनै पनि व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा रहेकोबखत त्यस्तो सम्पत्तिमा हेलचेक्र्याईं वा लापरवाही गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने काम गरेमा निजलाई सो धितोको सम्पत्तिको मूल्यको अनुपातमा जरिबाना हुनेछ र मर्का पर्ने व्यक्तिले हेलचेक्र्याईं वा लापरवाही गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने व्यक्तिबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिमको कसूरबाट हानि नोक्सानी पुग्न गएको व्यक्तिले क्षतिपुर्ति भराई लिन पाउनेछ ।
५६. नेपाल सरकार वादी हुनेः (१) यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
(२) यस ऐनअन्तर्गत कसूरको अनुसन्धान र तहकीकात कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकले गर्नेछ र निजले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा सम्बन्धित विषयको विज्ञसँग परामर्श गर्न सक्नेछ ।