३७. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क

३७. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क

विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।