अध्यागमन नियमावली, २०५१

अध्यागमन नियमावली, २०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मितिः                      २०५१।२।२३

अध्यागमन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८।२।२२
अध्यागमन (दोस्रो संशोधन) नियामावली, २०५९ २०५९।३।३
अध्यागमन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५९ २०५९।६।२१
अध्यागमन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६०।४।१९
अध्यागमन (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६५।३।२
अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।