Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

५. जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको निर्णय र प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारी :

(१) “दफा ३, ३क. वा ४” को प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि जुन कार्यालयको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कार्यालयको कम्तीमा”राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी वा राजपत्राङ्कित वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी” नभएमा कार्यालय प्रमुखले र कुनै परियोजनाको लागि प्रारभ्मिक कारबाई चलाउन सक्ने छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक कारबाई गर्नको निमित्त संस्थाकै कर्मचारीको मनोनयन होस् भनि सम्बन्धित संस्थाबाट अनुरोध भएमा संस्थाले तोकेको कम्तीमा अधिकृत स्तरको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो प्रारम्भिक कारबाई चलाउन पाउने गरी नेपाल सरकारले आदेश दिन सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.