६. जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाई :

६. जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाई :

(१) दफा ५ बमाजिम प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारीले सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त देहायका कार्यालय वा स्थानमाएक एक प्रति सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ :
(क) सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आवागमन हुने स्थान,
(ख) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय,
(ग) घर र त्यसले चर्चेको कुनै कम्पाउण्ड समेत प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो घर दैला वा कम्पाउण्डको पर्खाल ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना जारी भएको तीन दिनपछि कारबाई चलाउने अधिकारीले देहाएको कुनै काम कारबाई गर्नको निमित्त आफूले चाहेको सङ्ख्यामा कर्मचारी वा कामदार लिई सम्वन्धित जग्गा वा घर कम्पाउण्डभित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ :
(क) त्यस्तो जग्गाको नाप नक्सा लिने वा सर्भे गर्ने,
(ख) त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्न उपयुक्त छ छैन यकिन गर्नको लागि माटो, ढुङ्गा आदिको नमूना सङ्कलन गर्ने, खाडल खन्ने वा बोरिङ्ग गर्ने,
(ग) प्राप्त गर्न उपयुक्त ठहरिएको जति जग्गा छुट्याउन साँध, किल्ला खडा गर्न वा अरू कुनै प्रकारले निशाना लगाउन
(घ) खण्ड (क) वा (ख) सम्बन्धी कुनै काम कारबाईको लागि आवश्यक पर्ने कुनै उपकरण जडान गर्ने वा खडा गर्ने ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) समयको कुनै काम कारबाई गर्दा त्यस्तो जग्गामा लगाएको कुनै बाली वा रुख काट्न वा उखेल्नु परेमा वा कुनै छेकबार वा पर्खाल हटाउनु वा भत्काउनु परेमा प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारीको आदेश प्राप्त गरी कुनै व्यक्तिले सो काम गर्न सक्नेछ र त्यस्तो काम गर्दा भरसक सरोकारवाला व्यक्तिको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ ।