१५. कार्यालय सुविधा

१५. कार्यालय सुविधा

(१) पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न संघीय संसदको सचिवालयमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराइनेछ ।