बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८

    लालमोहर र प्रकाशन मिति
                                     २०५८।१०।१७
संशोधन गर्ने ऐन                                  प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१.   बैंक  तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३                   २०६३।७।१९
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
३.  बैंक  तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६३       २०६६।१०।१३
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२              २०७२।११।१३
२०५८ सालको ऐन नं. १६
…………..
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो ढङ्गबाट कारबाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनु पर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
 श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।