१०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

१०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

(१) समितिले आफनो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकतानुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।