Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१३. मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने अधिकारी :

(१) यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा नगदीमा दिइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न देहायका पदाधिकारीहरू भएको एउटा समिति रहनेछ :
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
(ख) भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम,
(ग) परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत,
(घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाकोप्रतिनिधि ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मुआब्जा निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने र केही जग्गा मात्र पर्ने व्यक्तिको हकमा बेग्लाबेग्लै मुआब्जाको दर कायम गर्न सकिनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.