Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१४. जग्गा सट्टामा दिन सकिने :

यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरिएको ठाउँमा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने व्यक्तिले मुआब्जा बापत जग्गा नै लिन चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल
सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था भएको कुनै जग्गा उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा नै सट्टामा दिन सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.