परिच्छेद–३, पदयात्रा सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३, पदयात्रा सम्बन्धी व्यवस्था

३२. पदयात्रा अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्ने :- अनुमति लिई पदयात्रा गर्नुपर्ने पदयात्रा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न चाहने विदेशीले पदयात्रा अनुमतिपत्रको लागि अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा र समूहगत रूपमा भए पदयात्रा गराउने एजेन्सीले अनुसूची–१०क बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

३३. पदयात्रा अनुमतिपत्र दिने :- नियम ३२ बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि सम्बन्धित विदेशीको भिसा अवधि ननाघ्ने गरी पदयात्रा गर्ने पदयात्रीहरूको लागि अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा विभागले पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

३४. पदयात्रीहरूको अधिकतम संख्या निर्धारण गर्न सक्ने :-

(१) नेपाल सरकारले नेपालभित्रको कुनै पनि पदयात्रा क्षेत्रमा पदयात्रा गराइने विदेशीहरुको अधिकतम संख्या वार्षिक रुपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम संख्या निर्धारण भएकोमा सोभन्दा बढी हुने गरी विभागले पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने छैन ।
(३) पदयात्रा अनुमति लिनु नपर्ने क्षेत्रमा जाने पदयात्रीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३५. तोकिएको बाटोबाट मात्र पदयात्रा गर्नु पर्ने :- नियम ३३ बमोजिम जारी गरिएको अनुमतिपत्रमा तोकिएको बाटोबाट बाहेक अन्य बाटोबाट पदयात्रा गर्न वा निषेधित क्षेत्रमा जानु हुँदैन । पदयात्रा गराउने एजेन्सीले पनि विदेशीलाई अनुमति पत्रमा तोकिएको बाटो बाहेक अन्य बाटोबाट पदयात्रा गराउनु वा निषेधित क्षेत्रमा लानु हुँदैन ।

३६. पदयात्रा क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने:-दैवी प्रकोप वा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण पदयात्रा अनुमतिपत्र लिइ सकेको क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न नसक्ने अवस्था परी पर्याप्त कारणसहित आवेदन गर्न आएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र प्रयोग हुने गरी सो पदयात्रा अनुमतिपत्रलाई समान दस्तुर लाग्ने अन्य क्षेत्रमा महानिर्देशकले परिवर्तन गरिदिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित ।

३७. अनुमतिपत्र रद्द हुने अवस्था :-

(१) देहायको अवस्थामा कुनै विदेशीलाई प्रदान गरिएको पदयात्रा अनुमतिपत्र विभागले रद्द गर्न सक्नेछ ः–
(क) नियम २८ बमोजिम भिसा रद्द गरिएमा ।
(ख) पदयात्रा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित बाटो र क्षेत्र बाहेक अन्य बाटोबाट वा क्षेत्रमा पदयात्रा गरेमा ।
(ग) नियम ४१ मा उल्लेख भए अनुसारको आचारण र शर्तहरूको पालना नगरेमा ।
(घ) पदयात्रा अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएका अन्य शर्तहरूको पालना नगरेमा ।
(ङ) ऐन र यस नियमावलीले गरेका ब्यवस्थाहरुको उल्लंघन गरेमा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम रद्द गरिएको पदयात्रा अनुमतिपत्र वापत बुझाएको दस्तुर फिर्ता हुनेछैन ।

३८. पदयात्रीसंग जाने नेपाली नागरिकलाई दिनु पर्ने सुविधा :-

(१) पदयात्रा गर्ने पर्यटक वा टोली वा पदयात्रा गराउने एजेन्सीले पदयात्रा प्रारम्भ गर्नु अघि साथै जाने नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत
दुर्घटना वीमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) पदयात्रा गर्ने पर्यटक वा टोलीले आफूसाथ जाने नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको रकम भन्दा कम नहुने गरी दैनिक पारिश्रमिक, आवश्यक लुगा तथा उपकरण समेतको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम बीमा गराउनु पर्ने व्यक्तिको बीमा नगराउँदै काममा लगाइएको कारणबाट दुर्घटना परी चोट पटक लागेमा, अंग भंग वा मृत्यु भएमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराइएको भए निजले जेजति रकम पाउने थियो सोही बराबरको रकम निज वा निजको नजिकको हकवालालाई पदयात्रा गर्ने पर्यटक वा एजेन्सी वा टोलीले क्षतिपूर्तिको रूपमा दिनु पर्नेछ ।

३९. पदयात्रा अनुमतिपत्र दस्तुर :-

पदयात्रा अनुमतिपत्र दस्तुर अनुसूची–१२ मा तोके बमोजिम हुनेछ । तर देहायका विदेशीलाई विभागले पदयात्रा अनुमति दस्तुर छुट दिन सक्नेछः–
(क) कूटनैतिक भिसा प्राप्त विदेशी ।
(ख) कुनैपनि दस्तुर नलाग्ने भनी नेपाल सरकारसंग सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौतासंग सम्बद्ध भई आफ्नोे कामसंग सम्बन्धित क्षेत्रमा जाने प्रयोजनका लागि पदयात्रा अनुमति माग गर्ने विदेशी ।
(ग) नेपाल सरकारको योजना वा कार्यक्रमसंग सम्बद्ध विदेशीको कार्यक्षेत्र पदयात्रा क्षेत्रमा नै परेको रहेछ भने त्यस्ता विदेशीहरू ।
(घ) आफ्ना बाबु वा आमासंग पदयात्रामा जाने १० वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरू ।
(ङ) गृह मन्त्रालय मार्फत दस्तुर छुट गर्न लेखी आएका विदेशीहरु ।