परिच्छेद–४ प्रवेश तथा प्रस्थान गर्दा पालन गर्नु पर्ने आचारण तथा शर्तहरू

परिच्छेद–४ प्रवेश तथा प्रस्थान गर्दा पालन गर्नु पर्ने आचारण तथा शर्तहरू

४०. प्रस्थान र प्रवेश विन्दुमा राहदानीमा छाप लगाउनु पर्ने :- राहदानी लिई नेपालबाट विदेश प्रस्थान गर्ने र विदेशबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकले प्रवेश र प्रस्थान विन्दुमा अध्यागमन कार्यालयबाट आफ्नोे राहदानीमा छाप लगाउनु पर्नेछ ।

४१. विदेशीले पालन गर्नु पर्ने आचरण र शर्तहरू :-नेपालमा प्रवेश, उपस्थिति, पदयात्रा वा नेपालबाट प्रस्थान गर्ने प्रत्येक विदेशीले ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको आचरण तथा शर्तहरू पालना गर्नु पर्नेछ –

(क) अनुमतिपत्र विना पदयात्रा क्षेत्रमा जानु हुँदैन ।
(ख) राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन ।
(ग) प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुहरू राख्न वा प्रयोग गर्न वा निषेध गरेका कार्यहरू गर्न हुँदैन ।
(घ) स्थानीय परम्परा र रीतिरिवाज विपरित कुनै क्रियाकलाप गर्न गराउन हुँदैन ।
(ङ) पदयात्रा क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको निर्देशनहरूको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(च) प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थानको समयमा कार्यालयले माग गरेमा पहिचान सम्बन्धी विवरण, छाँया चित्र, औंठा छाप र प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थान सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
 पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

४२. एजेन्सीले पालन गर्नु पर्ने आचरण तथा शर्तहरू :- एजेन्सीले ऐन तथा यस नियमावलीमा व्यवस्थित अन्य व्यवस्था तथा शर्तहरूको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको आचरण तथा शर्तहरू पालन गर्नु पर्नेछ –
(क) नेपालबाट यात्रुहरू विदेश लैजाने वा नेपालमा ल्याउने विमान वा गाडी वा त्यस्तै कुनै पनि वाहन सञ्चालन गर्ने नेपाली वा विदेशी कम्पनी वा संस्था वा चालकले आफ्नोे वाहनबाट नेपालभित्र ल्याएका वा नेपालबाट विदेश लगिएका नेपाली वा विदेशी यात्रुहरू
तथा चालक दल एवं बहान सहभागीहरूको नामावली आगमन र प्रस्थान गर्दा अग्रिम रुपमा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(ख) बैध राहदानी नभएका, निष्काशन गरिएका वा प्रवेश गर्न नदिने गरी रोक लगाइएको विदेशीलाई ल्याउनु हुँदैन ।
(ग) यस नियमावली बमोजिम प्रवेश निषेध गरिएका व्यक्तिलाई ल्याएमा विभाग वा कार्यालयले निर्देश गरेको समयमा फिर्ता लाने दायित्व ल्याउने पक्षको हुनेछ ।
(घ) राहदानी, भिसा वा अनुमतिपत्र नभएका विदेशीलाई आफ्नोे होटल वा घरमा भाडामा राख्न वा कुनै सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।
(ङ) आफूकहाँ बसेका वा आफूले सेवा पु¥याएका विदेशीहरूको मासिक लगत हरेक अर्को महिनाको पहिलो हप्ताभित्र विभागमा दिनु पर्नेछ ।
(च) अन्य देशबाट निष्काशन गरी वा प्रवेश अस्वीकार गरी एजेन्सीको जिम्मा लगाई पठाइएका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित कागजात सहित अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा बुझाउनु पर्नेछ ।