परिच्छेद–५, विविध

परिच्छेद–५, विविध

४३. पर्वतारोहीहरू सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

(१) पर्वतारोहणको इजाजत प्राप्त विदेशीहरूले पर्वतारोहणको लागि इजाजतपत्र प्राप्त हिमशिखरतर्फ जाँदा र आउँदा पदयात्रा क्षेत्रमा जानु परेमा पदयात्रा अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । तर त्यस्तो अनुमतिपत्र वापतको दस्तुर भने तिर्नु पर्नेछैन ।
(२) पर्वतारोहणका लागि जाने विदेशीहरूले पर्वतारोहण अवधिको समेत भिसा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
 तर पर्वतारोहणको अवधि पर्यटक भिसाको अवधिमा गणना गरिने छैन ।

४४. विभागले तोकेको स्थानमा वस्नु पर्ने 🙁 १) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्रस्थान गराउनु वा निष्काशन गर्नु पर्ने विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान नगरुन्जेलसम्मका लागि विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नु पर्नेछ र त्यस्तो विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च आफैले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(२). निष्काशनको आदेश अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचाको हुनेछ ।

४४क. कार्यविधि बनाउने अधिकारः ऐन र यस नियमावलीको उद्देश्य पूर्ति गर्न तथा अध्यागमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गराउन सक्नेछ ।

४५. फारामहरूको भाषा :- यस नियमावली अन्तर्गतका फारामहरू आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी भाषामा पनि छपाउन र प्रयोग गर्न गराउन सकिनेछ ।

४६. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने :- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

४७. खारेजी र बचाउ :- (१) विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ खारेज गरिएको छ ।

(२) पदयात्रा तथा जलयात्रा नियमावली, २०४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पदयात्राको हकमा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
(३) यस नियमावलीमा लेखिएको कुरामा यसै नियमावली बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।