परिच्छेद–३ संस्था वा सङ्घका उद्देश्य तथा कार्य

परिच्छेद–३ संस्था वा सङ्घका उद्देश्य तथा कार्य

२४. संस्था वा सङ्घको उद्देश्य : कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु संस्था वा सङ्घको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।

2५. संस्था वा सङ्घका कार्य : संस्था वा सङ्घले देहायका कार्यहरू गर्नेछन् :-

(क)  सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, गराउने,

(ख)  सदस्य र आफ्नो व्यवसायको हित प्रवर्द्धन तथा सो को बजारीकरण गर्ने, गराउने,

(ग)   सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालीम प्रदान गर्ने तथा सदस्य संस्था वा सङ्घमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, गराउने,

(घ)   संस्था वा सङ्घ बीचको पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,

(ङ)   संस्था वा सङ्घले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(च)   आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,

(छ) संस्था वा सङ्घको व्यावसायिक प्रवर्द्धन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने,

(ज) मन्त्रालय, रजिष्ट्रार, प्रदेश, स्थानीय तह वा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने,

(झ) विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने ।

२६. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको कार्य : राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सदस्यको हित प्रवर्द्धनका लागि देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछ :–

(क) सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने, गराउने,

(ख) सदस्यको हित प्रवर्द्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,

(ग)   सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनको लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

(घ)   सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि व्यावसायिक तथा बजार अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(ङ)   शिक्षा, तालीम र सूचना प्रदान गर्ने , गराउने,

(च)   बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,

(छ) संस्था र सङ्घहरू बीचको पारस्परिक सहयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,

(ज)    अन्तरराष्ट्रिय सहकारी अभियानमा पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, समन्वय र सम्बन्ध बिस्तार गर्ने,

(झ) सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,

(ञ)   विनियममा उल्लेखित कार्यहरू गर्ने ।