अनुसूची–२ (नियम ७(५), ८(४) र ९(३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–२ (नियम ७(५), ८(४) र ९(३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–२
(नियम ७(५), ८(४) र ९(३) सँग सम्बन्धित)

अध्ययन÷गैर पर्यटक÷व्यावसायिक भिसाका लागि निवेदन फाराम
श्री महानिर्देशकज्यू,
अध्यागमन विभाग ।
मलाई अध्ययन÷गैर पर्यटक÷व्यावसायिक भिसा आवश्यक भएकोले माग बमोजिम भिसा दिनु हुन
अनुरोध गर्दछु । मेरो विवरण निम्न अनुसार छ ।
ज्ञ। नाम थर ः
द्द। राष्ट्रियता ः
घ। जन्म स्थान ः
द्ध। जन्म मिति ः
छ। स्थायी ठेगाना ः
ट। नेपालको अस्थायी ठेगाना ः
ठ। व्यवसाय ः
ड। (क) राहदानी नं. ः ……………… (ख) जारी मिति ः ……………..
(ग) बहाल रहने मिति ः …………….
ढ। (क) नेपाल प्रवेश गरेको मिति ः …………. (ख) स्थान ः …………….
ज्ञण्। नेपालमा बसेको कूल अवधि ः
ज्ञज्ञ। अन्तिम भिसा नं. ः
ज्ञद्द। (क) अन्तिम भिसा वहाल रहेको मिति ः …………….
(ख) भिसाको किसिम ः ……………….
ज्ञघ। हाल भिसा माग गर्नुको कारण ः
ज्ञद्ध। माग गरिएको भिसा स्वीकृत भएमा नेपाल वस्ने अवधि ः
फोटोधधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ द्दट
ज्ञछ। नेपाल बस्दा संलग्न रहने निकाय÷क्षेत्र ः
ज्ञट। (क) स्थानीय कर तिर्नु पर्ने÷नपर्ने ः
(ख) तिर्नु पर्ने भए तिरे नतिरेको (प्रमाण संलग्न गर्ने ः
ज्ञठ। परिवार संख्या ः
ज्ञड। माग गरिएको भिसा स्वीकृत भएमा नेपालमा हुने खर्चको स्रोत ः
ज्ञढ। माग गरेको भिसा प्राप्त गर्ने आधार के छ ः
द्दण्। अन्य केही खुलाउनु पर्ने भए ः ………………………………………………………….
द्दज्ञ। संलग्न कागजातहरू ः
(क) सम्बद्ध निकायको सिफारिस
(ख) श्रम स्वीकृति
(ग) ………………..
(घ) …………………….
मिति ः
…………………….
निवेदकको हस्ताक्षर
कार्यालय प्रयोजनको लागि
ज्ञ। भिसा जारी गर्ने निर्णय मिति ः
द्द। फाइल नं. ः
घ। भिसा स्टिकर नम्बर ः
द्ध। भिसाको किसिम ः
छ। भिसा शुल्क ः
ट। बिल नं. ः
ठ। भिसा जारी गरेको मिति ः
ड। भिसा बहाल रहने मिति ः
ढ। अन्य केही भए ः
मिति ः
…………………………
अध्यागमन अधिकृत
कोड नं. …………..