विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

लालमोहर र प्रकाशन मिति   २०५०।८।७

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                         प्रमाणिकरण र प्रकाशण मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                  २०६६।१०।०७

 

२०५० सालको ऐन नं. २५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपालमा विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालन तथा विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम समुचित तवरले वितरण गर्न तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिने सम्बन्धी काम गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।